Oferujemy usługi w zakresie kompleksowych pomiarów na stanowiskach pracy.

W zakresie akredytacji posiadamy następujące badania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy:

  • Badanie hałasu na stanowisku pracy w zakresie 20 – 135 dB określonego za pomocą: poziomu ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, równoważnego poziomu dźwięku A LAeq, maksymalnego poziom dźwięku A LAmax i szczytowego poziomu dźwięku C LCpeak;
  • Badanie oświetlenia elektrycznego środowiska pracy określonego poprzez: natężenie oświetlenia oraz równomierności oświetlenia;
  • Badanie mikroklimatu w środowisku pracy ( umiarkowanego, zimnego, gorącego );
  • Badanie zapylenia na stanowiskach pracy ( pyłu całkowitego, pyłu respiracyjnego, oraz pobór wolnej krzemionki krystalicznej WKK );
  • Pobór próbek powietrza na stanowiskach pracy w celu oznaczenia stężenia następujących związków:
• Chlor• Czterochloroetylen• Etanol
• Kwas siarkowy• Propan-2-ol• Cykloheksan
• Mgła olejowa• Aceton• Heksan
• 2-butoksyetanol• Butan-1-ol• Heptan
• Izocyjaniany• Butan-2-ol• Propanol
• Etylobenzen• Butan-2-on• Metanol
• Ksyleny• Nafta• Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
• Styren• Benzyna ekstrakcyjna• Octan 2-metoksypropylu
• Octan etyl• Benzyna lakowa• Kumen
• Octan metul• Toluen• Cykloheksanon
• Octan propyl• 4-metylopentan-2-on• Benzen
• Trimetylobenzen (mieszanina izomerów)• Octan n-butyl
• Metale (żelazo, srebro, cyna, miedź, mangan, nikiel, chrom, cynk, olów)

Oprócz wyżej wymienionych badań jesteśmy w stanie również wykonać wiele innych pomiarów poza zakresem akredytacji w tym np. pomiar stężenia gazów toksycznych na stanowiskach pracy (CO, CO2, NO, NO2 SO2) przy pomocy mierników GASHUNTER.